مراجعه به سایت، تکمیل فرم‌ها، بارگذاری مدارک و ارسال درخواست

2

ارزیابی اولیه توسط شتابدهنده و ارائه نتیجه ارزیابی به تیم (رد، نیاز به اصلاح، تایید)

معیارهای ارزیابی:
• قابلیت رشد
• تکرارپذیر و مقیاس‌پذیر بودن مدل کسب‎ و ‎کار
• تیم
داشتن تیم مترکز، با انگیزه و توانمند تمام وقت
• محصول
داشتن کمینه محصول اولیه که ویژگی‌های اصلی در آن پیاده و تست شده باشد.

3

ارائۀ اولیه تیم نوآور تایید‌شده

• مصاحبه و آشنایی با صاحبان طرح‌ها
• ارائۀ تیم نوآور به هیئت داوری شتابدهنده و پاسخ به پرسش‌ها

4

پذیرش موقت

انعقاد قرارداد NDA
تخصیص راهبر به تیم
بسته به درخواست تیم نوآور و تشخیص شتابدهنده از نیازهای تیم، خدمات موردنیاز ارائۀ خواهد شد که عبارتند از:
• آموزش و مشاوره: بررسی تناسب محصول با بازار معدن، اصول کار تیمی، تدوین بوم مدل کسب و کار، برآورد فنی و اقتصادی، تدوین طرح کسب و کار و تهیه پیچ دک
• زیرساخت های فنی

5

ارزیابی نهایی توسط شتابدهنده

• ارسال طرح نهایی توسط تیم نوآور به شتابدهنده و تکمیل فرم ارزیابی توسط شتابدهنده
• ارسال طرح نهایی به داوران به منظور ارزیابی

6

بررسی طرح نهایی در کمیته سرمایه‌گذاری و تخصیص سرمایۀ اولیه

7

انعقاد قرارداد و ورود به فرآیند شتابدهی

8

شتابدهی

بسته به درخواست تیم نوآور و تشخیص شتابدهنده از نیازهای تیم، خدمات موردنیاز ارائۀ خواهد شد:
• مشاوره‌های تخصصی در حوزۀ عمومی کسب‌وکار، دانش مهندسی و بازار معدن، امور حقوقی و...
• پایش و کنترل پیشرفت فعالیت‌ها
• بازاریابی و برندینگ
• شبکه‌سازی و همرسانی
• استقرار و فضای کار اشتراکی
• تخصیص سرمایه به‌منظور تست و ارزیابی کمینه محصول اولیه (MVP) و یا انجام پروژه های پایلوت
• راهنمایی تدوین و استانداردسازی طرح‌های توجیهی، مدل کسب‌وکار (B.M)، طرح کسب‌وکار (B.P) و امکان‌سنجی(F.S)

9

پساشتابدهی

• استمرار دریافت خدمات درصورت نیاز و جذب سرمایه بیشتر