احمد پرویزی

مدیر شتابدهی و توانمندسازی

۰۹۰۳۰۹۰۳۷۰۳
Parvizi@kaniboom.ir