بازدید استارتاپ‌های کانی بوم از معدن انگوران
«ماین ایکس» جلوه فناورانه معادن ایران در نمایشگاه اکسپو دبی ۲۰۲۰
ورود فناوری واقعیت گسترده به حوزه معدن ایران
فناوری واقعیت گسترده