ایده، خلاقیت و نوآوری را باهم اشتباه نگیرید!
برگزاری «کارگاه خلاقیت» توسط دکتر هادی افشاری